Hiển thị danh sách Terms của Taxonomy trong WordPress

Hiển thị danh sách Terms của Taxonomy trong WordPress
Đánh giá bài viết

Để lấy tất cả danh sách chuyên mục theo taxonomy trong wordpress ta sử dụng hàm sau .

wp_list_categories( string|array $args = '' )

Cách viết như sau :

echo '<ul>';
 wp_list_categories( array(
 'taxonomy' => 'ten_taxonomy_cua_ban',
 'title_li' => 0,
 'hide_empty' => 0,
 'order' => 'ASC',
 'orderby' => 'id',
 ) ); 
 echo '</ul>';

và đây là kết quả hiển thị

Tham khảo thêm các giá trị mặc định của hàm wp_list_categories , các bạn xem và thay đổi giá trị để phú hợp nhất với nhu cầu của các bạn:

$defaults = array(
 'child_of' => 0,
 'current_category' => 0,
 'depth' => 0,
 'echo' => 1,
 'exclude' => '',
 'exclude_tree' => '',
 'feed' => '',
 'feed_image' => '',
 'feed_type' => '',
 'hide_empty' => 1,
 'hide_title_if_empty' => false,
 'hierarchical' => true,
 'order' => 'ASC',
 'orderby' => 'name',
 'separator' => '<br />',
 'show_count' => 0,
 'show_option_all' => '',
 'show_option_none' => __( 'No categories' ),
 'style' => 'list',
 'taxonomy' => 'category',
 'title_li' => __( 'Categories' ),
 'use_desc_for_title' => 1,
);

chú thích : xem thêm tại wp

Comments

comments