Thay đổi logo và đường dẫn cho trang login của wordpress

Thay đổi logo và đường dẫn cho trang login của wordpress
Đánh giá bài viết

Thay đổi logo và đường dẫn khi click vào logo trên trang login wp

1) thay đổi logo:

Tạo file hình ảnh có tên là:  site-login-logo.png vào thư muc images của file mà bạn đang sử dụng.

coppy đoạn code sau vào file functions.php của theme bạn đang sử dụng

function my_login_logo() { ?>   <style type="text/css">     #login h1 a, .login h1 a {       background-image: url(<?php echo get_stylesheet_directory_uri(); ?>/images/site-login-logo.png);       padding-bottom: 30px;     }   </style> <?php } add_action( 'login_head', 'my_login_logo' ); 

 

2) Thay đổi link khi click vào logo

 

function my_login_logo_url() {   return home_url();// dường dẫn trang chủ của web site;   //return "link web của bạn ";// nếu muốn trỏ đến web của bạn } add_filter( 'login_headerurl', 'my_login_logo_url' ); function my_login_logo_url_title() {   return 'Your Site Name and Info'; } add_filter( 'login_headertitle', 'my_login_logo_url_title' ); 

3) nếu muốn thay đổi style cho trang login thì các bạn làm như sau:
Tạo 1 file : style-login.css cho vào thư mục gốc của theme bạn đang sử dung (vd: \wp-content\themes\Theme dang dùng\style-login.css)

function my_login_stylesheet() {   wp_enqueue_style( 'custom-login', get_stylesheet_directory_uri() . '/style-login.css' );   //wp_enqueue_script( 'custom-login', get_stylesheet_directory_uri() . '/style-login.js' ); // nếu có dùng file script } add_action( 'login_enqueue_scripts', 'my_login_stylesheet' );

 Tiếp theo các bạn vào trang admin view source (kiểu tra phần tử ) và bắt đầu viết css lại cho form admin, viết vào file style-login.css

 ví dụ :

body {   background: red; } body.login div#login h1 a {   background-image: url("images/site-logo.png"); } .login #nav a, .login #backtoblog a { 	text-decoration: none; 	color: #999; } body.login div#login p#nav a, body.login div#login p#backtoblog a {   color: #0c0 !important; /* Your link color. */ } 

 

 

 

Comments

comments