Reset root password MySQL

Trong trường hợp bạn quên mất mật khẩu root MySQL, hãy thực hiện theo các bước sau để thay đổi mật khẩu MySQL root này.

Stop MySQL service

Ubuntu và Debian dùng lệnh này:

# /etc/init.d/mysql stop

CentOS, Fedora và RHEL dùng lệnh này:

# /etc/init.d/mysqld stop

Start MySQL không cần password

Chú ý có ký tự & ở cuối câu lệnh:

# mysqld_safe --skip-grant-tables &

Kết nối tới MySQL

mysql -u root mysql

Cập nhật mật khẩu root mới

Thay password_moi bằng mật khẩu của bạn:

UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD('password_moi') WHERE User='root'; FLUSH PRIVILEGES; exit;

Restart lại MySQL service

Ubuntu và Debian:

sudo /etc/init.d/mysql restart

CentOS, Fedora và RHEL:

sudo /etc/init.d/mysqld restart

Log in vào MySQL

Thử lại mật khẩu mới bằng cách login lại vào MySQL Server

mysql -u root -p

Chúc bạn thành công

Comments

comments