Các phím tắt giúp bạn ‘sành sỏi’ photoshop

1. Nhóm phím F

F1: mở trình giúp đỡ

F2: cắt

F3: copy

F4: paste

F5: mở pallete brush

F6: mở pallete màu

F7: mở pallete layer

F8: mở pallete info

F9: mở pallete action

Các phím tắt giúp bạn ‘sành sỏi’ photoshop

2. Nhóm phím chức năng

TAB: tắt/mở các pallete

SHIFT + TAB: tắt/mở các pallete trừ pallete tool

CTRL + SPACEBAR: phóng to

ALT + SPACEBAR: thu nhỏ

ALT + DELETE: tô màu foreground

CTRL + DELETE: tô màu background

CTRL + SHIFT + N: tạo layer mới hiện hộp thoại

CTRL + SHIFT + ALT + N: tạo layer mới không hiện hộp thoại

CTRL + Click vào layer trong bảng layer: tạo vùng chọn xung quanh layer

CTRL + ALT + D hoặc SHIFT + F6: tạo Feather

Các phím tắt giúp bạn ‘sành sỏi’ photoshop

CTRL + I: nghịch đảo màu

CTRL + L: mở bảng Level

CTRL + M: mở bảng Curver

CTRL + B: mở bảng Color balance

CTRL + J: sao chép layer

CTRL + E: merge layer hiện hành với layer đừng phía dưới

CTRL + SHIFT + E: merge tất cả các layer đang có

CTRL + ]: đẩy layer hiện hành lên một cấp

CTRL + [: đẩy layer hiện hành xuống một cấp

CTRL + R: mở thước đo

CTRL + F: thực hiện hiệu ứng thêm một lần nũa

CTRL + ALT + F: thực hiện lại hiệu ứng một lần nữa nhưng hiện thị hộp thoại để thay đổi thông số

CTRL + > (dấu lớn hơn): tăng size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)

CTRL + < (dấu nhỏ hơn): giảm size chữ (đã chọn toàn bộ nội dung text bằng công cụ text)

CTRL + W: đóng file đang mở

CTRL + Z: undo duy nhất 1 lần

CTRL + ALT + Z: undo nhiều lần

CTRL + SHIFT + Z: redo nhiêu lần

CTRL + U: mở bảng Hue/Saturation

CTRL + SHIFT + U: đổi thành màu trắng đen

CTRL + ENTER: biến 1 đường path thành vùng chọn

CTRL + T: thay đổi kích thước layer ở những chế độ khác nhau

Các phím tắt giúp bạn ‘sành sỏi’ photoshop

ALT + ]: chọn layer hiện hành lần lượt từ dưới lên trên

ALT + [: chọn layer hiện hành lần lượt từ trên xuống dưới

SHIFT + F7 hoặc CTRL + SHIFT + I: nghịch đảo vùng chọn

SHIFT + dấu cộng ( + ): chọn chế độ Blend mode lần lượt từ trên xuống dười

SHIFT + dấu trừ ( – ): chọn chế độ Blend mode lần lượt từ dưới lên trên

Các dấu mũi tên: di chuyển vùng chọn sang 1 pixel

SHIFT + Các dấu mũi tên: di chuyển vùng chọn sang 10 pixel

ALT+ S + T: thay đổi kích thước vùng chọn ở các chế độ khác nhau

Dấu ]: tăng size các công cụ tô

Dấu [: giảm size các công cụ tô