Get User Role (vai trò người dùng) in WordPress

Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các ban lấy vai trò người dùng trong web thông qua hàm get_userdata( id người dùng ). Tham số truyền vào là ID người dùng, dựa vào đó là có đoạn code sau

// Get the user object.
$user = get_userdata( get_current_user_id() ); //get_current_user_id() để lấy id user hiện tại hoặc truyền vào id user tùy thích

// Get all the user roles for this user as an array.
$user_roles = $user->roles;

// Check if the specified role is present in the array.
if ( in_array( 'subscriber', $user_roles, true ) ) {
// user is subscriber
} elseif ( in_array( 'administrator', $user_roles, true ) ) {
// user is an administrator
} elseif ( in_array( 'editor', $user_roles, true ) ) {
// user is an editor
} elseif ( in_array( 'author', $user_roles, true ) ) {
// user is an author
} elseif ( in_array( 'contributor', $user_roles, true ) ) {
// user is a contributor
}