Lỗi kết nối FTP bằng FileZilla Failed to retrieve directory listing

Khi sử dụng FileZilla các version 3.1 trở lên để truy cập FTP các bạn có thể gặp lỗi “Failed to retrieve Directory Listing”  để khắc phục vấn đề này thì chúng ta làm như sau:
1: Lỗi kết nối như hình:

2: Các bạn  vào phần: File —> Site Manager sau đó chuyển phần: Encryption sang” only use plain FPT ( insercure) như 2 ảnh bên dưới sau đó chọn connect