Thay đổi port cho WAMP

WAMP là chữ viết tắt của Windows – Apache – MySQL – PHP, là phần mềm mã nguồn mở thực thi ứng dụng PHP trên môi trường Windows. (tương tự như XAMPP) 
Tuy nhiên, WAMP cần port 80 để chạy ứng dụng. Không may, một số chương trình sử dụng port này như IIS, skype…Để đổi port cho wamp, cụ thể là WAMP server và phpMyAdmin, bạn cần thay đổi các file cấu hình
Apache Server: http.config:

Thay Listen 80 bằng Listen 81

File wampmanager.tpl:

Thay “http://localhost/” bằng “http://localhost:81/
Tim đoạn  “${w_testPort80}” và thay bằng “${w_testPort81}”

File testPort.php

Thay “80” bằng “81”

Để thay đổi giao diện wamp, bạn mở file english.lang file. 

Thay “$w_testPort80 = “Test Port 80″;”  bằng “$w_testPort81 = “Test Port 81”;

Để thay label cho wamp, bạn tìm và thay thế label cho mysql và phpMyAdmin

$w_localhost = ‘Localhost:81’;
$w_phpmyadmin = ‘phpMyAdmin:81’;

Xong => tắt phần mềm và khởi động lại. -> xong