Hiển thị danh sách Terms của Taxonomy trong WordPress

Để lấy tất cả danh sách chuyên mục theo taxonomy trong wordpress ta sử dụng hàm sau .

wp_list_categories( string|array $args = '' )

Cách viết như sau :

echo '<ul>';
 wp_list_categories( array(
 'taxonomy' => 'ten_taxonomy_cua_ban',
 'title_li' => 0,
 'hide_empty' => 0,
 'order' => 'ASC',
 'orderby' => 'id',
 ) ); 
 echo '</ul>';

và đây là kết quả hiển thị

Tham khảo thêm các giá trị mặc định của hàm wp_list_categories , các bạn xem và thay đổi giá trị để phú hợp nhất với nhu cầu của các bạn:

$defaults = array(
 'child_of' => 0,
 'current_category' => 0,
 'depth' => 0,
 'echo' => 1,
 'exclude' => '',
 'exclude_tree' => '',
 'feed' => '',
 'feed_image' => '',
 'feed_type' => '',
 'hide_empty' => 1,
 'hide_title_if_empty' => false,
 'hierarchical' => true,
 'order' => 'ASC',
 'orderby' => 'name',
 'separator' => '<br />',
 'show_count' => 0,
 'show_option_all' => '',
 'show_option_none' => __( 'No categories' ),
 'style' => 'list',
 'taxonomy' => 'category',
 'title_li' => __( 'Categories' ),
 'use_desc_for_title' => 1,
);

chú thích : xem thêm tại wp