Cập nhập thời gian cho Server ( centos )

Để Server chạy đúng giờ việc cập nhập bằng tay có thể được thực hiện 1 cách đơn giản ( chỉnh giờ, phút…) nhưng có thể gây ra độ chính xác với sai số lớn. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn cách cập nhập thời gian cho server thông qua : times.windows.com

Để chỉnh thời gian theo múi giờ Việt Nam

# cp /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

cài gói ntp 

# yum install ntp
# chkconfig ntpd on
# ntpdate pool.ntp.org
# service ntpd start

Cài xong bạn update giờ cho Server :

 

# ntpdate time.nist.gov
Nếu cách trên chưa hiệu quả có thể áp dụng cách dưới như  sau:

date –set=”STRING”

Ví dụ:

# date -s "04 DEC 2013 11:32:00"

Hoặc các bạn có thể chỉ rõ các tham số mình cần thiết lập riêng như:

# date +%Y%m%d -s "20131204"

hay thiết lập thời gian riêng:

# date +%T -s "11:32:00"