Hướng dẫn đổi pass root phpmyadmin trên centos

Đăng nhập vào phpmyadmin với tài khoản root và gõ lệnh sql :  UPDATE mysql.user SET Password=PASSWORD(“mat khau”) WHERE User = “root” vào -> ấn go

Tiếp theo gõ lênh : FLUSH PRIVILEGES; để update các thay đổi nói trên.

Bây giờ thì đã có thể vào phpmyadmin bằng mật khẩu vừa tạo ở trên.

 

Lưu ý bảo mật:

Sau khi vào được phpmyadmin, nên drop ngay user anonymous đi và xóa database test để bịt các lỗ hổng mà hacker có thể xâm nhập vào database. Nếu phpmyadmin không hỗ trợ lệnh drop user và lệnh xóa database thì có thể dùng các lệnh trực tiếp ở dấu nhắc mysql > như sau:

DELETE FROM mysql.user WHERE Password=””

DELETE FROM mysql.db WHERE Db LIKE “test%”

mysql > DROP DATABASE test

FLUSH PRIVILEGES