Không gởi được mail SMTP trên centos

Nếu code gửi email của bạn báo lỗi này:

SMTP -> ERROR: Failed to connect to server: Permission denied (13)
Đồng nghĩa với việc centos không cho phép bạn gửi email đó, hãy thử kiểm tra:

# getsebool httpd_can_sendmail

Nếu kết quả off là chưa gởi được, cần phải bật nó lên bằng lệnh này:

# setsebool -P httpd_can_sendmail 1

Và nó đã on