Component quản lý video YOUTUBE j25 và 3x

comYoutube

Youtube Gallery là một giải pháp quản lý phương tiện truyền thông video cho Joomla! Các thành phần cho thấy một bộ sưu tập video – danh sách các video được lựa chọn trên trang web Joomla của bạn. Hỗ trợ video lưu trữ phổ biến: Youtube, Video, Break.com, Own3d.tv, Ustream, Dailymotion, Present.me, playlist và các tập tin FLV.

 

Link : cick tải về