[j25 và 3x] Mod Tỷ giá và Giá vàng cho joomla

Tặng các bạn module Tỷ giá – Giá vàng của bạn VietPublic http://joomla.net.vn
Chạy được trên joomla 2.5.x, 3.2.x, 3.3.0
Có thể chỉ dùng Tỷ giá hoặc Giá vàng riêng hoặc cả Tỷ giá và Giá vàng
Ver 1.3 #16-5-2014

077ab55046ce80eaf9a3ddea999597ca M

link tải về : mod_vp_tygia.zip

nguồn : http://vietpublic.net/extensions/vp-ty-gia-gia-vang-free-module.html